• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

avís legal


ambit assessor1.- INFORMACIÓ I ACCEPTACIÓ
Aquesta Nota Legal regula la utilització de la pàgina web www.ambitassessor.com que "Àmbit Assessor, SL", des d'ara "AMBIT", amb domicili al carrer Mallorca número 11-13 d'Olesa de Montserrat, província de Barcelona, Espanya i amb número de CIF B-58569526, posa a disposició dels usuaris.

La utilització d'aquesta pàgina web implica l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari del contingut d'aquesta Nota Legal. Aquest contingut podrà variar i per aquest motiu, són vàlides les disposicions que contingui en el moment en què l'usuari estigui utilitzant la pàgina web. Així doncs, és del tot aconsellable llegir el contingut d'aquesta cada vegada que s'accedeixi a la pàgina web ja que aquesta pot haver canviat.

2.- CONTINGUT
Aquesta Nota Legal té com a finalitat marcar les condicions generals d'ús de la pàgina web www.ambitassessor.com que AMBIT posa a disposició dels seus clients i als usuaris d'internet en general, prestant una sèrie de serveis de forma directa o mitjançant tercers.

3.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB
L'accés a aquesta pàgina web és lliure, gratuït i sota la responsabilitat dels usuaris, malgrat que hi ha serveis específics que requereixen la contractació expressa o la condició prèvia de client de l'assessoria. Aquests exigiran que els usuaris es registrin prèviament i que acceptin les condicions particulars que substitueixin o complementin aquesta Nota Legal.

L'accés a la pàgina web podrà ser interromput en qualsevol moment per part de AMBIT sense avís previ, ja sigui per motius de manteniment, seguretat o per qualsevol altra causa que es consideri oportuna. Si aquesta interrupció fos definitiva, AMBIT ho comunicaria als usuaris.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la pàgina web d'acord amb el que marqui aquesta Nota Legal ia no utilitzar la informació d'aquesta per realitzar cap tipus d'activitat il lícita, il legal, contrària a la moral oa l'ordre públic.

Queden totalment prohibides les activitats que perjudiquin els servidors o altres equips informàtics (maquinari) o que sobrecarreguin, o inutilitzin les xarxes, els productes o les aplicacions informàtiques (programari) ja siguin de AMBIT o de tercers.

4.- POLÍTICA ANTI-SPAM
Els usuaris hauran d'abstenir-se de: Demanar dades amb finalitats publicitàries ni remetre publicitat de cap tipus sense consentiment previ. Remetre a una pluralitat de persones missatges o enviar cadenes de missatges sense que hi hagi consentiment previ. Cedir aquestes dades a tercers que puguin fer que indiquen els apartats anteriors.

5.- LINKS AMB LA PÀGINA WEB

Els usuaris que vulguin establir un link amb la pàgina web de AMBIT hauran d'estar prèviament autoritzats a aquest efecte, per escrit, i complir els requisits:
L'enllaç haurà de vincular directament la pàgina principal sense manipulació de cap tipus.
La pàgina d'enllaç en cap cas podrà desenvolupar activitats il·legals o contràries a la moral i l'ordre públic.
No es podran realitzar marcs de cap tipus que permetin visualitzar la pàgina web de manera diferent a l'estipulada per AMBIT.

6.- PROPIETAT INTELECTUAL
Són propietat intel.lectual i industrial de AMBIT o, si escau de tercers, sempre que no es digui el contrari, el disseny gràfic i el codi font de la pàgina web. Addicionalment les marques, noms comercials, textos, gràfics, fotografies, icones, links i la resta de continguts audiovisuals que pugui contenir aquesta pàgina web.

Els usuaris podran visualitzar i obtenir còpies privades temporals dels continguts per a l'ús exclusivament personal i privat en els seus sistemes informàtics, (maquinari i programari) sempre que no desenvolupin activitats de caràcter lucratiu. En cap cas es podran modificar o descompondre. Els usuaris hauran de respectar sempre els drets de la titularitat intel.lectual i industrial d'aquesta pàgina web, propietat de AMBIT o de tercers.

A més, els usuaris no podran obtenir cap tipus de contingut de la pàgina web mitjançant procediments que no estiguin específicament indicats per a aquesta finalitat. En cap cas AMBIT es responsabilitzarà pels danys que puguin sofrir els equips informàtics dels usuaris que hagin utilitzat aquesta pàgina web de forma inadequada o negligent.

7.- DADES DELS USUARIS
AMBIT podrà demanar, per a realitzar algun servei, dades de caràcter personal als usuaris, passant aquests a formar part dels fitxers de titularitat de la societat. Aquestes dades seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de "protecció de dades de caràcter personal" amb la major confidencialitat amb l'objectiu de prestar els serveis demanats, de la mateixa manera, els usuaris consenteixen que les dades puguin ser utilitzades per enviar-informació comercial de l'empresa.

AMBIT no podrà cedir les dades ni onerosament ni gratuïtament a tercers. Al mateix temps que es reconeix als usuaris el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel (art. 16 i 17 LOPD) que podran exercir mitjançant una sol licitud escrita i signada enviada al l'adreça que ens referim al punt 9 apartat b).

Finalment, els clients usuaris del servei "AsesorOnLine" prestat mitjançant la plataforma dissenyada per "Sage Logic Control" accepten que les dades puguin ser emmagatzemats en els servidors utilitzats per aquesta empresa. Aquestes dades seran tractades per "Sage Logic Control" seguint la normativa vigent en la "Llei Orgànica de Protecció de Dades" i només seran utilitzades amb la finalitat de prestar un correcte servei.

Les dades facilitades pels usuaris es presumeixen certes i exactes per tant serà responsabilitat d'aquests qualsevol incorrecció, falsedat o falta d'actualització de les dades facilitades i que causin perjudicis a AMBIT, als mateixos usuaris oa tercers.

8.- RESPONSABILITAT
Seran responsables
Els usuaris que incompleixin el que estipula aquesta Nota legal i que causin qualsevol tipus de dany o perjudici a AMBIT.

AMBIT no serà responsable:
Dels danys i perjudicis dels usuaris per les interrupcions, suspensions o cancel.lacions dels serveis de la pàgina web que es puguin causar durant la seva utilització o amb caràcter previ.
Per la presència d'algun virus informàtic o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspondrà sempre als usuaris l'ús d'instruments per a la correcta utilització i desinfecció.
De la informació, continguts o serveis que resultin de l'execució de links (enllaços) que figuren en aquesta pàgina web.
AMBIT utilitzarà els mitjans que estimi oportuns per a comprovar la veracitat, exactitud i adequació de la informació subministrada. En cap cas serà responsable de les decisions preses pels usuaris a partir d'aquestes informacions.

9.- COMUNICACIONS AMB AMBIT

Us
Els usuaris podran dirigir-se, comunicar-se o notificar qualsevol tipus de dada per les següents vies:
Telefònicament al (0034) 93 778 20 11
Per correu postal a "Àmbit Assessor, SL" C / Mallorca 11-13 08640 Olesa de Montserrat - Barcelona - Espanya.
Per correu electrònic a ambit@ambitassessor.com
De la mateixa manera es consideren eficaces aquelles comunicacions que AMBIT realitzi amb els usuaris als números de telèfon, correu electrònic o correu postal que aquests li hagi indicat.

10.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Tots els conflictes que es derivin de la utilització d'aquesta pàgina web es sotmetran de forma expressa, tant per part de l'usuari com per part de AMBIT a l'ordenament jurídic espanyol i són competents, per tant, els jutjats i tribunals que corresponguin al domicili de AMBIT.Legal MGI Worldwide:

Disclaimer
MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. For more information visit www.mgiworld.com/legal.

Àmbit Assessor S.L. utiliza cookies propias y de terceros. Estas cookies serán utilizadas con la finalidad de gestionar el portal, recabar información sobre la utilización del mismo y mejorar nuestros servicios. Puedes obtener información detallada sobre cómo Àmbit Assessor S.L. utiliza las cookies, o conocer cómo deshabilitarlas en Más información.