• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

Àrea jurídica

Àrea Mercantil

Fundació d'Empreses i d'esmenes als Estatuts Socials
Fusions i escissions
Consell de Representació de la reunió, els Consells d'Administració
Fundacions, Cooperatives, Societats Laborals i les societats de responsabilitat limitada per Accions,
Valors estrangers titulars d'empreses, associacions temporals d'empreses
Contractació MercantilAmpliar informació

Àrea Laboral

Procediments judicials
en matèria laboral: acomiadaments, reclamacions de quantitat, incapacitats,...
Conciliacions
Actuacions davant la Inspecció de Treball
Expedients de regulació d'ocupació
Conflictes col.lectius
Sancions
Contractes d'alta direccióAmpliar informació

Àrea Contenciosa

Reclamacions de quantitat
Insolvències
Judicis societaris
Impugnació d'acords i contractes
Responsabilitat d'administradors
Responsabilitat civil
Procediment concursalAmpliar informació

Àrea de Protecció de Dades i Noves Tecnologies

Implantació de sistemes de Protecció de Dades
Auditories
Duediligence a l'e-commerce
Anàlisi legal de Webs
Propietat intel.lectual del programari
Recuperació de dominisÀrea Civil

Successions
Donacions
Contractació immobiliària
Arrendaments i càrregues sobre immobles
Expedients de domini
Procediments d'incapacitatActualitat: Veure més publicacions
Envia'ns els temes que t'interessen