• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

Àrea jurídic-laboral

solucions rigoroses, eficients i professionals
per garantir l'èxit de la seva organització

En Àmbit creiem que dissenyar estratègies i implantar mesures en les relacions laborals a través del nostre servei d’assessoria jurídic laboral que respectin i compleixin la legalitat vigent no és solament un deure de l'empresari, a més és un dels factors determinants de l'èxit de l'organització.

En moments de mercat laboral de demanda, amb escassetat d'oferta, les empreses han d'esforçar-se a dissenyar paquets retributius i envoltar-ho d'avantatges addicionals que els diferenciïn dels seus competidors, i això passa per interpretacions valentes i imaginatives del cos jurídic que regula el mercat.

Recursos Humans té aquesta mateixa necessitat per retenir el talent, la substitució de persones té associats costos importants tant per selecció com per acolliment, formació, traspàs de tasques i coneixement de la pròpia cultura empresarial.

Les nostres principals àrees de pràctica són les següents:

Extincions
contractuals

Acomiadaments disciplinaris
Acomiadaments objectius
Expedients de regulació d'ocupació (ERO)

Altres matèries Jurídic Laborals

Modificacions substancials de condicions de treball
Trasllats
Sancions disciplinàries
Vacances
Classificacions professionals
Reclamacions de quantitat
Reduccions de jornada
Negociació col·lectiva
Estudi jurídic laboral

Assessorament en
procediments de
seguretat social

Invalideses
Jubilacions
Impugnacions d'alta mèdica

Jurisdicció Social

Defensa de plets de tot tipus a
la jurisdicció social
Redacció de recursos de suplicació
i impugnació dels mateixos

Inspecció de treball

Redacció d'escrits al·legacions
contra actes d'infracció
Interposició de demanda impugnant
el procediment sancionador iniciat
per Inspecció de Treball

Àmbit compta amb un àrea especialitzada en dret laboral, liderada per un professional del dret que compta amb una dilatada experiència en l'assessorament jurídic laboral a empreses i particulars, així com en la resolució de tot tipus de conflictes laborals, utilitzant les mesures legals adequades en cada cas, capaç d'aportar solucions rigoroses, eficients i professionals.

Mantingui's informat

Segueixi el nostre blog relacionat i informi's de totes les novetats.


BLOG ÀREA LABORAL